Många av de åtgärder som görs för att minska dammhalterna på byggarbetsplatser är otillräckliga.

På vissa arbetsplatser är dammhalterna upp till 25 gånger så höga som gränsvärdena tillåter, enligt en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

På byggen i Östergötland och Sörmland ska arbetsmiljöverket nu satsa på ett projekt för att få bukt med dammet.

På många byggarbetsplatser uppstår mycket damm. Risken med höga dammhalter är att byggdamm ofta innehåller kvarts som kan orsaka silikos (dammlunga) och lungcancer.

De åtgärder som oftast vidtas för att minska dammhalterna på byggarbetsplatser är att använda verktyg med utsug.

Undersökningen som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort visade att merparten av de åtgärder som finns att tillgå var otillräckliga för att nå de gränsvärden för kvarts som Arbetsmiljöverket angivit. Om verktygen används under större delen av arbetsdagen kan gränsvärdena överskridas flera gånger, i vissa fall ända upp till 25 gånger gränsvärdet. Används dammande verktyg utan utsug kan halterna bli ännu högre så att även andra personer i närheten kan bli exponerade för halter över gränsvärdet.

Trots att gränsvärdena kan överskridas när verktyg med utsug används bör de ändå användas eftersom halterna blir lägre.

– Man får inte ta resultaten som ett incitament att inte ta till de åtgärder som finns tillgängliga på marknaden. De sänker ändå halterna och det är bättre att använda otillräckliga åtgärder än att inte använda några alls, säger Bengt Christensson, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Arbetsmiljöverket försöker nu att sprida kunskap till företagen. Verket har påbörjat ett flerårigt tillsynsprojekt inom byggbranschen i Östergötland och Sörmland för att få bukt med de hälsorisker som byggdamm utgör. Exponering för skadliga dammpartiklar kan ge upphov till KOL, silikos och olika typer av cancer.

Arbetet genomförs i två steg. Först kommer ett 60-tal byggföretag att besökas på sina respektive kontor. Arbetsgivarna kommer här att få redogöra för hur man i sin planering av olika bygguppdrag förebygger att arbetstagare utsätts för damm. Krav på kunskaper, rutiner, utrustning, metoder och skyddsföretskrifter kan komma att ställas.

−Vi måste få företagen att ta dammproblemen på allvar, säger Ulla Sernelius, inspektör och yrkeshygieniker vid Arbetsmiljöverket. På våra byggen finns risker som kan betyda omedelbar fara för livet.

−Saknas kunskaper finns inte förutsättningar att varken riskbedöma eller åtgärda skadliga arbetsmoment, säger Ulla Sernelius. Med vårt projekt vill vi ändra på detta. Vi bedömer också att många byggföretag behöver anlita företagshälsovården eller andra experter för  att skaffa sig säkra rutiner.

När inspektionerna i steg ett är avklarade, besöker Arbetsmiljöverket byggarbetsplatserna. Detta för att kontrollera att praktik stämmer överens med teori, det vill säga att byggföretagen faktiskt jobbar i enlighet med sina skydds- och hanteringsföreskrifter. Dessa ska skrivas i den arbetsmiljöplan, som ska finnas – och följas – på alla byggarbetsplatser.