Det är med viss stolthet som avtalsansvarig jag skriver om att förbundet fredagen den 23 mars 2012 tecknade ett nytt ettårigt avtal för våra medlemmar som jobbar under kraftverksavtalet.

 

Det nya avtalet innebär löneökning med 2,8 procent, och att vi fått en bra reglering av regler för de olika typerna av möjlighet att beordra övertid. Detta var ett måste med anledning av de förändringar som regeringen drev igenom i den nya arbetstidslagen som trädde ikraft 1:a augusti i fjol.

Vi har nu fått en förhandlingsregel för Extra övertid som är mycket bra och Nödfallsövertid betalas med en ny högre ersättning. Vi har även fått en kontrollstation där arbetsgivaren skall överlägga med facket när någon arbetstagare passerar 100 övertidstimmar.
Jag är mycket nöjd med vår förhandlingsdelegation som varit väldigt aktiva och gjort ett bra jobb under och mellan förhandlingstillfällena. De som ingick i delegationen förutom undertecknad var Urban Pettersson, Mikael Pettersson, Torbjörn Martinusen, Per Lawén, Bengt-Göran Lilienberg, Bernt Wikström och Anders Kristiansson.
Vill också ge kredit till vår motpart Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) som lyssnat på oss och våra frågor samt att de på ett konstruktivt sätt bidragit till att hitta förhandlingslösningar som är till gagn för både våra medlemmar och branschen. EFA visar att man står upp för avtalet och den svenska modellen.
Centern ett hot mot svenska modellen och ”löftet”.

I motsats till EFA härjar i media Centerpartiet med sin nya ordförande Annie Lööf som vill sänka ingångslönerna för våra ungdomar till 75 procent av minimilönerna. Detta är ett direkt angrepp på svenska modellen och det fackliga löftet.
”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav”.
Detta tokförslag kommer inte ge speciellt många fler nya jobb, utan istället leder det till sämre löner för samma jobb. Varför skall inte våra ungdomar ha avtalsenlig lön? Hyran, mjölken, bensinen mm har samma pris oavsett hur gammal man är.

Detta förslag är lika dumt som det regeringen införde för något år sedan med att vi har halv arbetsgivaravgift för ungdomar under 26 år. Denna kostsamma och ineffektiva miljardreform har inte lett till speciellt många nya jobb för våra ungdomar utan så gott som alla miljarderna har trillat rätt ner i fickorna på arbetsgivarna i framför allt Hotell och restaurangbranschen och Bemanningsbranschen. Ta till exempel Mac Donalds, hur många anställda hade man tidigare som var under 26 år och hur många fler blev det efter man införde reformen om halverad arbetsgivaravgift. Detta ledde bara till en rejäl subvention för Mc Donalds och inte som det var tänkt, fler nya jobb till ungdomarna.

Uppmaning till regering och beslutsfattare, satsa dessa miljarder på utbildning och riktiga jobb i de eftersatta områdena inom barn, skola, omsorg och även andra områden inom stat och kommun. En sådan reform skulle få direkt genomslag för våra ungdomar och ungdomsarbetslösheten.

Ulf Carlsson
2:e vice ordförande