Enligt Svenska Elektrikerförbundet är grundförutsättningen för en positiv utveckling av el-branschen att den kan erbjuda de anställda trygghet i arbetslivet. Arbetstagarna måste ha möjlighet att förena arbete och familjeliv samt i övrigt arbeta under trygga förhållanden.

Rätt att bestämma om övertidsarbete.
Möjligheten att förena arbetsliv och privatliv – att få ett modernt arbetsliv – är enligt förbundet av största vikt. Detta kan uppnås både genom arbetstidsförkortning men också genom en begränsning av övertiden då oförutsett övertidsarbete kan skapa stora problem för ensamstående föräldrar. Rätten att som arbetstagare själv avgöra om övertidsarbete är möjligt är nödvändig. Dessutom anser Elektrikerna att föräldralönen måste utökas.

• Stärk anställningsskyddet.
Enligt förbundet måste även anställningsskyddet moderniseras. Dagens regler tillåter i allt för stor utsträckning för den enskilde arbetsgivaren att undvika att ge arbetstagarna tillsvidareanställningar och därmed sätta anställningsskyddet ur spel i arbetsbristsituationer.
En arbetsgivare kan i en arbetsbristsituation genom omplaceringar frånta arbetstagare med lång arbetstid deras plats i turordningen, något som Svenska Elektrikerförbundets medlemmar upplever som godtyckligt och djupt orättvist. Denna möjlighet till kringgående måste bort.

Fler lokala förhandlingar.
I el-branschen som består av ett stort antal mindre företag där förutsättningarna för att bedriva fackligt arbete skiljer sig jämfört med industrin, kan strukturskillnaderna medföra att branschens arbetsgivare inte tar samma ansvar för det fackliga arbetet som inom industrin.
Enligt förbundet bör huvuddelen av de frågor och problem som uppstår på arbetsplatserna lösas lokalt och inte mellan de centrala parterna i Stockholm och det är bara genom att förbättra möjligheterna för fackligt arbete på det lokala planet som denna målsättning kan förverkligas.

LO-samordning. Löneökningar på 3,5 procent på ett år, dock lägst 860 kronor per månad i höjning för alla.