Kort avtalsperiod.

Löneökningar i nivå med industriavtalet.

Bestämmelserna om kompletterande sjuklöneförmån utmönstras.

Fullfölj avräkningen från 2007 års avtal med anledning av de förbättrade pensionsförmånerna.

Avtalet om kontrollavgifter sägs upp.

Inför möjlighet att anställa lärlingar för begränsad tid.

Kravet på viss utbildningsbakgrund som förutsättning för anställning i installationsavtalet 2 kap 1§ och yrkesutbildningsavtalet utmönstras och ersätts av partsgemensamma rekommendationer om lämpliga utbildningar för olika inriktningar inom avtals-området.

Yrkesutbildningsavtalet avvecklas eller moderniseras kraftigt – en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för ändamå
let under avtalsperioden.

Nya bestämmelser införs rörande fördelningen av ackordsförtjänsten som innebär att överskottet fördelas lika inom laget och läggs ovanpå den individuella månadslönen.

Nya bestämmelser införs för ersättning för dagliga resor enligt tidigare arbetsgrupps förslag.

En partsgemensam analys görs över tillämpningen av nuvarande arbetstidsregler och av behov för framtiden. Förslag till förändringar utifrån detta tas fram.

Ett partsgemensamt arbete bedrivs under avtalsperioden för att nå det gemensamma målet om ett modernt kollektivavtal.

Några exempel på mindre justeringar som bör göras i avtalet. Avtalets permissionsregler är otydliga och EIO anser att parterna bland annat behöver klara ut villkoren avseende permission vid besök vid sjukvårds-inrättning efter remiss av läkare. Garanterad lön vid ackordsarbete behöver nivå justeras när det gäller tak för reduktion. EIO föreslår vidare införande av ett system, i enlighet med förslag från tidigare arbetsgrupp, där intjänad ledighet från avtalets olika ledighetsregler samlas i en arbetstidsbank.