Bernt Wikström, Stanley Nilsson och Per Lawén skriver om personsäker-heten efter avregleringen på elmarknaden.

De tre största elnätbolagen Eon, Fortum och Vattenfall har inlett eller redan gjort sig av med all egen personal som har att reparera, underhålla och felavhjälpa elnätet. Argumenten från företagen är enbart ekonomiska – de vill ha arbetet billigare utfört, för att kunna öka vinsterna ännu mer.

Arbetet ska istället utföras av olika inhyrda entreprenadbolag kompletterat med i sin tur inlejda underentreprenörer. Detta har medfört att elbranschens tradition av hög person-säkerhet har satts under prövning.

I elsäkerhetsverkets rapport om elolyckfall -07, kan vi konstatera att allt fler inom elbranschen drabbas av allvarliga elolyckor.

Under de senaste 40 åren har vi ett genomsnitt på över två döda på grund av elolyckor årligen. Det är inte rättvist! Ingen ska behöva dö i arbetet.

En del av svaren på varför vi idag ser en ökning i antalet elolycksfall finns att hämta i förändringarna på elmarknaden.

Avregleringen har inneburit en enorm minskning av personal. De som finns kvar ska givetvis utföra lika mycket, trots en ökad arbetsbelastning. Fler aktörer och underentreprenörer i flera led, innebär större risk för kommunikationsmissar mellan företag och anställda, vilket kan vara ödesdigert när man hanterar högspänning.

Större eller ändrade arbetsområden och arbetsuppgifter, i kombination med en bristfällig kompetensutveckling ger större osäkerhet i arbetet.

En ökad konkurrensutsättning i elbranschen medför ytterligare tidspress. Denna ger inga-

lunda ett lugnt ar- betstempo med fastlagda rutiner och kvali- tetsstänkande, snarare tvärtom.

Tidspressen har även till följd att förekomsten av ensamarbete ökar. Arbeten i närheten av spänning bör ej utföras som ensamarbete överhuvudtaget. Alla vet att om två håller koll på varandra så minskar risken att fel begås.

Det finns också mängder av elanläggningar som kunde göras säkrare i form av ljusbågsvakter och bättre beröringsskydd.

Korta tidplaner för arbeten gör att förberedelsetiden minskar, och därmed nedprioriteras det förebyggande säkerhetsarbetet.

Om arbetsgivarna i större utsträckning gjorde riskanalyser innan arbetena påbörjades, kunde måhända fler olyckor ha kunnat undvikas.

Men pengar har uppenbarligen ett större värde än vad en elyrkesmans liv har, åtminstone hos den som bär ansvaret.

En större ekonomisk press gör också att material, utrustning, underlag som ritningar och beskrivningar, nätkartor och arbetsorganisation ska vara så billigt som möjligt. Att behöva vara debiterbar till kund för varje minut du arbetar ger inget harmoniskt arbetsliv. Det blir också svårare att säga vad man tycker.

Större krav på elanläggningsägare och nätägare är därför nödvändigt.

Vi köper inte deras resonemang att de inte har ansvar för de tjänster som de köper från andra företag. Att du får vad du betalar för är i högsta grad sant.

”Under de senaste 40 åren har vi ett genomsnitt på över två döda på grund av elolyckor år-ligen. Det är inte rättvist!”

Debattörerna

Bernt Wikström
Klubbordförande Fortum
Per Lawén
Ombudsman Elektrikerförbundet
Stanley Nilsson
Verksamhetsledare VK 16