• Vindkraftverken vid Lillgrund är 115 meter höga och ligger en knapp mil från den svenska kusten. Vinden blåser med en genomsnittlig hastighet av 8-10 m/s. Foto:Vattenfall

  • Lillgrund är med 48 vindkraftverk Sveriges största havsbaserade anläggning för vindkraft och producerar 0,33 TWh per år. Vindkraftparken ligger strax söder om Öresundsbron. Foto: Vattenfall

  • Hanö ligger närmast den projekterade parken för havsel i Hanöbukten. Bilden är ett montage och visar hur stora vindkraftverken ser ut för den som betraktar den planerade anläggningen från Hanö. Foto: Blekinge Offshore

2015-05-05

Östersjöns vindar ger ny energi till utbyggnaden av förnyelsebar el. Regeringen beslutade i december 2014 att Energimyndigheten ska snabbutreda olika alternativ för stöd till havsbaserad vindkraft.
Sverige kan bli först i världen med att producera näst intill 100 procent förnyelsebar el, säger energiminister Ibrahim Baylan i en intervju med Elektrikern.

I dag ger vindkraften omkring 8 procent, cirka 11-12 TWh, av Sveriges el. Andelen har ökat i snabb takt, men mindre än 1 TWh produceras i dag på anläggningar i havet.
Det finns dock långt framskridna planer på att bygga en väldig anläggning med 5-700 turbiner i Hanöbukten söder om Blekinge, till en kalkylerad kostnad av cirka 50 miljarder kronor. Företaget Blekinge Offshore väntar på att regeringen ska ge klartecken till den nya vindkraftparken inom några månader.

Energimyndighetens uppdrag är att analysera vilka stödformer, som är lämpliga för utbyggnad av havsbaserad vindel. Uppdraget ska vara slutfört redan 1 juni i år och regeringen ska senare under 2015 presentera en maritim strategi.
Det hastar. Det finns flaskhalsar när den el som produceras i norr distribueras söderut där efterfrågan är stor. Havsel kan framför allt byggas i södra Östersjön och ersätter då kärnkraftsreaktorer som tas ur drift, förklarar Ibrahim Baylan.
I regeringsförklaringen från oktober förra året poängteras hur viktigt det är att minska koldioxidutsläppen.
Det är inte alls märkligt att en ny teknik subventioneras vid en introduktion på marknaden. Vi glömmer kanske att kärnkraften i början fick ekonomiskt stöd. På lång sikt ska den havsbaserade vindkraften bära sina egna kostnader. Jag vill dock i dag inte säga hur länge de havsbaserade vindkraftverken behöver subventioner, säger energiministern.
Ibrahim Baylan understryker att Sverige har goda naturliga förutsättningar att bygga ett samhälle med förnyelsebara energikällor.

Vi har långa kuster och grunda vatten i Östersjön. Det blåser bra, de utbyggda älvarna ger ström och i de stora skogarna finns biobränslen.
Staffan Jacobsson är professor vid institutionen för Energi och miljö på Chalmers och har skrivit flera rapporter om el, havsvind och framtidens energikällor.
Det finns en enorm potential i Östersjön. Enligt BASREC, en samarbetsorganisation för länderna runt Östersjön, finns det i de svenska vattnen en kapacitet på 450 TWh per år. Det är tre gånger så mycket som hela Sveriges elbehov. Själv har jag kalkylerat med en utbyggnad till 2030-35 på 30 TWh. Det motsvarar ungefär hälften av den el som i dag produceras av svensk kärnkraft, berättar han.
Bland annat påverkar djup, bottenförhållanden, naturintressen, olika försvarsaktiviteter och fiske möjligheten att anlägga vindparker i havet.

Flera experter har poängterat att förutsättningarna är goda för vindel i Östersjön. Innanhavet har långa kuster, det bräckta vattnet har låg salthalt och ger mindre korrosion och här finns inte något tidvatten. Vågorna är inte lika höga och extremvindarna inte lika starka som i Nordsjön.
Flest anläggningar finns och projekteras i de södra delarna av Östersjön.
Danmark har satsat och satsar stort på vindkraft. I dag produceras cirka 30 procent av landets el med vindkraft. Målsättningen är att till 2020 öka andelen vindel till 50 procent och detta enbart med hjälp av havets vindar. De nya anläggningarna ska placeras både i Östersjön och Nordsjön. (Källa: Danska Energistyrelsen.)
Också i Tyskland finns ett stort behov av havsel. Kärnkraften ska vara avvecklad i början av 2020-talet och man ställer helt om till förnyelsebara energikällor.

Världsledande i branschen är dock Storbritannien. År 2013 invigde premiärminister David Cameron vindkraftparken London Array; världens största anläggning för havsel. Stolt talade premiärministern om de modiga sjömän och talangfulla ingenjörer som byggt vindkraftparken och som visade att Storbritannien ännu kunde satsa stort och lyckas. Tonfall från imperiets storhetstid ekade i havsvinden.
Storbritannien, Tyskland och Danmark har regelverk som ger full kostnadstäckning till de företag som satsar på vindel. Sverige har ett annat system, med elcertifikat, som tillsammans med intäkter från försäljningen av el bara till en mindre del täcker kostnaderna. Om det ska bli fart på utbyggnaden i Sverige och Östersjön är det nödvändigt att under en begränsad period, kanske ett 20-tal år, ge ökat stöd till branschen. Jag anser att dessa subventioner ska betalas av elkonsumenterna, poängterar Staffan Jacobsson.
Han framhåller att räntan på det lånade kapitalet för investeringar har stor betydelse och att varje procentenhet påverkar kostnaden för ett nytt projekt.
Här bör staten gå in, bära en del av risken och därmed underlätta finansieringen och pressa ner räntan, anser Staffan Jacobsson.

När nya vindkraftverk byggs på land haglar ofta protesterna och med jämna mellanrum stoppas olika projekt. Här har den havsbaserade vindkraften en fördel. Acceptansen är större när vindkraftparken bara skymtar vid eller helt försvinner ur blickfånget bortom havets horisont.
Detta betonar exempelvis Vattenfall när företaget presenterar ett projekt vid Kriegers Flak, fyra mil söder om Trelleborg. Vattenfall framhåller i sin information att ett vindkraftverk vid Kriegers Flak för en strandflanör vid klart väder inte är större än ett häftstift på armlängds avstånd.
Projekt till havs kan ändå skapa protester. Långt framskridna planer har presenterats för att bygga ut anläggningen vid London Array med ytterligare 35-65 turbiner. Invid den projekterade anläggningen häckar en koloni med smålommar. Ornitologerna kan inte garantera att fåglarna inte blir störda på sin boplats och därför har byggherren stoppat mångmiljardprojektet.
Svedala kommun har överklagat projektet vid Kriegers Flak, eftersom man anser att lokalbefolkningen kan störas av buller från en transformator. Försvaret vill inte att Blekinge Offshore bygger vindkraft i Hanöbukten. Verksamheten vid flygflottiljen i Kallinge kan påverkas negativt av Blekinge Offshore.

Gripenplan och smålommar kan alltså störa den havsbaserade vindkraften. Ändå är potentialen för utbyggnad mycket stor.
Hans-Olof Svensson är projektledare för Blekinge Offshore.
Om vi får klartecken från regeringen blir det nya geotekniska och meterologiska undersökningar, upphandling och det första vindkraftverket kan börja producera el 2018. Hela vindkraftparken med alla turbiner bör vara i drift om cirka tio år, berättar projektledaren.
Hans-Olof Svensson framhåller att några av Sveriges största industriföretag, bland andra Boliden, Aga, Holmen och LKAB, är delägare i Blekinge Offshore.
Det finns fördelar med stordrift. Vid en större anläggning blir kostnaden per enhet lägre. Hela anläggningen producerar cirka 7-8 TWh per år till ett garanterat pris. De tunga och elslukande industrierna kan planera långsiktigt, poängterar Hans-Olof Svensson.
Blekinge Offshore och Östersjön är nya brickor i spelet om elförsörjningen, när, (om?), kärnkraften tas ur drift. Friska vindar blåser till havs när Sverige, Danmark och övriga EU planerar för en förnyelsebar framtid.

Curt Isaksson

Fotnot: Vindkraft, vattenkraft, solenergi, tidvattenenergi och vågenergi är förnybara energikällor. Biobränsle är också en förnybar energikälla, när tillväxten är lika stor som avverkningen. Källa:Energimyndigheten

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

Bred uppslutning bakom hårdare regler mot lönedumpning

Det ska inte längre gå att dumpa löner eller villkor med ursäkten att arbetskraften är utstationerad. Det röstade Europaparlamentets sysselsättningsutskott för på måndagen. – Det var en tydlig vinst, vi ser ett väldigt brett stöd för vårt förslag, säger Marita Ulvskog (S), vice ordförande för sysselsättningsutskottet, och den som satt som ordförande vid omröstningen.

Assemblins vd avgår

vd och koncernchef, Petter Håkanson, lämnar företaget med omedelbar verkan. Detta efter endast fyra och en halv månad på posten. Oenighet med styrelsen anges som orsak. Detta enligt ett pressmeddelande från företaget.

Förhandlingar inledda: Etablerings- eller utbildningsjobb?

Det börjar röra på sig. Det tidigare så orubbliga läget mellan arbetsgivare och fack i fråga om nya system för att få fler nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden verkar mjukna. Nu har parterna åtminstone påbörjat förhandlingar.

Den tudelade arbetsmarknaden – två helt motsatta bilder

Det finns två bilder av arbetslösheten i Sverige. Den ena visar rekordlåga siffror. I det fallet handlar det om inrikes födda, där arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror ger en arbetslöshet på 3,9 procent. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2008, före finanskrisen. Den andra bilden är inte lika ljus. Den visar arbetslöshetssiffrorna för utrikes födda.

Nya smarta lösningar – Nummer 7 2017

T

Nu höjs a-kasseavgiften – efter avsiktliga förluståren

NYHETER Avgiften till Elektrikernas a-kassa höjs med tio kronor från och med årsskiftet. Anledningen är att a-kassan med avsikt gått back under ett antal år.

Ställningsbyggarna tillbaka på jobbet – redan dagen efter

Byggnadsfacket satte ned foten och skickade hem 52 utländska ställningsbyggare som saknade utbildningsbevis. Redan nästa dag var arbetarna dock tillbaka på bygget igen med utbildningsintyg och direktanställda av företaget No Problems. När fackförbundet Byggnads i fredags utförde en inspektion vid Billerud-Korsnäs kartongbruk i Frövi upptäckte de att allt inte stod rätt till.

Vindkraftverk i haven skulle kunna förse hela världen med el

Framtida vindkraftverk i världshaven skulle ha potential att förse hela världen med el, enligt en amerikansk studie. Det är TT, tidningarnas telegrambyrå, som rapporterar om resultaten i den amerikanska studien.

Byggarbetare fick lämna arbetsplats efter facklig kontroll

52 lettiska byggarbetare fick lämna sin arbetsplats vid Frövi pappersbruk efter en kontroll av fackförbundet Byggnads. Byggnads gjorde en kontroll vid Billerudkorsnäs kartongbruk i Frövi efter att de hade fått in tips. Vid kontrollen visade det sig att kollektivavtalet inte följdes. Enligt Byggnads saknade de flesta byggarbetarna också nödvändiga utbildningar.

De ska tävla om att bli bäst i Sverige

Den 23 september ägde semifinalen inför yrkes-SM för elektriker rum i Nyköping. Grenarna var ”bygga elcentral”, ”kabelförläggning”, ”metodisk felsökning” och ”presentationsteknik”.

Upptäckt om skiftarbetets påverkan ger Nobelpris

Årets Nobelpris i medicin går till de tre amerikanska forskarna Jeffrey C Hall, Michael Rosbash och Michael W Young för upptäckten om hur vårt inre urverk styr hur vi anpassar oss till dygnets olika faser. Att skiftarbete påverkar hälsan har länge varit känt. Nu belönas tre amerikanska forskare med Nobelpriset för sina studier som förklarar varför det är så.

Den nordiska modellens framtid hänger på facken

Starka fack är en förutsättning för samhällen som de nordiska. Det konstaterar utredaren Mats Wingborg i en ny rapport utgiven av Tankesmedjan Tiden. Men trenden är nedåtgående. I alla nordiska länder, utom Island, tappar facken medlemmar. I övriga Europa har nedgången varit än större. Bland OECD-länderna som helhet har den fackliga organisationsgraden halverats sedan 1980.

Nya på redaktionen: Anna och Chris berättar

TV+TEXT Anna Norling och Christina Smedbakken är sedan början av september en del av redaktionen som även producerar Målarnas Facktidning. Från och med nästa nummer av Tidningen Elektrikern tar Anna Norling över ansvaret som redaktör och ansvarig utgivare efter Per Eklund. Christina ”Chris” Smedbakken har redan tagit vid som webbredaktör.

Striden om det dödliga kvartsdammet – Hälsa ställs mot industrins vinster

Just nu pågår en intensiv diskussion om att sänka gränsvärdet för kvartsdamm. Arbetsmiljöverket har beräknat höga kostnader för en sänkning och ställer arbetares hälsa mot företagens kostnader. Nu har LO tagit fram hur mycket samhället skulle spara genom en sänkning. Silikos är en skrämmande sjukdom, och den dödar sakta.

Region Väst antar värvarutmaning

Antalet medlemmar i Elektrikerförbundet har minskat sedan början av 2000-talet. Region Mitt vill vända trenden, och bjöd i slutet av september in resten av landet till en värvningsutmaning. Nu har Region Väst accepterat duellen. För några veckor sedan utmanade Region Mitt resten av regionerna i Elektrikerförbundet i att sätta mål för att värva nya medlemmar.