Utbildningen leddes av det regionala skyddsombudet Emily Anfjord och ombudsman Christer Ottinger.

Utbildningen syftade till att stärka och rusta skyddsombudens kompetens och kunskap om arbetsmiljöfrågor i deras bransch inför arbetsmiljövecka 12. 

Utbildningens Innehåll:

 • Riskbedömning: Deltagarna lärde sig att identifiera och bedöma risker på arbetsplatsen.
 • Arbetssätt: Fokus låg på att utveckla säkra och effektiva arbetssätt.
 • Handlingsplan: Skapande av konkreta planer för att hantera identifierade risker.
 • Anmälan om arbetsmiljöproblem Installationsavtalet Kap 12 §2
 • Arbetsmiljölagen kap 6 § 6A

Viktiga Punkter:

 • Utbildning om Arbetsrisker: Det betonades att anställda bör få information och utbildning om risker i arbetet, såsom buller, vibrationer och dammexponering (särskilt kvartsdamm).
 • Arbete från Stege: Det klargjordes vilka arbeten som får och inte får utföras från stege enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Stresshantering:

 • Diskussioner fördes om stress på arbetsplatsen, särskilt relaterat till projektledare som inte hinner med sina arbetsuppgifter och då leder till stress på arbetsplatserna för oss.

Tid och Bemanningsplaner:

 • Vikten av att ha relevanta tid och bemanningsplaner för att säkerställa ett välplanerat arbete framhävdes.

Praktisk Övning:

 • En övning genomfördes där deltagarna fick praktisera processen att anmäla ett arbetsmiljöproblem, följa upp det enligt Installationsavtalet och arbetsmiljölagen, och vid behov stoppa arbetet.

Hälsokontroller:

 • Kraven i föreskrifterna gällande medicinska hälsokontroller för vibrationer, buller och kvarts- och stendamm diskuterades, med hänvisning till AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Denna utbildning markerar ett viktigt steg för Avdelning 8 i strävan efter en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö för alla anställda.