Elektrikerna står bakom LO-samordningen, vilket innebär ett lönekrav på 4,4 procent, samt extra löneökningar för dem med de lägsta lönerna (se nedan).

Men Elektrikerna har även förbundsspecifika krav. De handlar bland annat om resor, ackordet och inte minst anställningstryggheten. Bakgrunden till det senare är de förändringar som skett i lagen om anställningsskydd.

För det första vill förbundet helt ta bort anställningsformen ”särskild visstid” i avtalet.

För det andra yrkar förbundet att möjligheten för företagen att dela upp en driftsenhet i olika delar vid uppsägning av arbetsbrist tas bort.

I dag kan ett företag dela upp en driftsenhet i tre olika delar: entreprenad, service och tekniker, och ha en turordningslista för varje del. Den här möjligheten vill alltså Elektrikerförbundet helt ta bort.

– Vi vill att alla anställda ska vara på samma lista. Då blir turordningen efter anställningsår, vilket vi tycker är mer rimligt. Det här gör vi för att lagen förändrades 1 oktober i fjol, och vi tycker inte att det funkar att ha de uppdelningar som i dag finns i avtalet, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson.

Elektrikerförbundets avtalskrav för Installationsavtalet:

 • 1 årsavtal.
 • Löneökning med 4,4% men lägst 1 192 kronor för de som tjänar under 27 100 kronor.
 • Lägstalönen höjs med minst 1 371 kr.
 • Övriga ersättningar höjs med 4,4%.
 • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen.
 • Lönekartläggning för att motverka ojämställda löner.
 • Kortare arbetsvecka och mindre restid.
 • Inga överenskommelser med enskild arbetstagare om rotationsarbete.
 • Mer kompetensutveckling för medlemmarna
 • Moderniserade permissionsregler: mor- och farföräldrar ska räknas som nära anhörig.
 • Extra höjning av penningfaktorn vid ackord.
 • Gemensam arbetsgrupp för kortare resor samt förändring av resetillägget.
 • Turordning vid arbetsbrist: Arbetsgivarnas rätt att undanta arbetstagare från uppsägning får endast göras bland Elektrikernas medlemmar.
 • Ta bort särskild visstidsanställning
 • Inför en förtroendemannakassa för ersättning till förtroendevalda för fackligt arbete.
 • Lägsta lön för inlånad montör ska vara snittlönen på det inlånande företagets montörer.

Rätt lön för inlånad personal

För det tredje yrkar Elektrikerförbundet att de tre undantag som arbetsgivaren får göra enligt de nya reglerna i lagen om anställningsskydd enbart ska gälla förbundets medlemmar.

Icke-medlemmar ska alltså inte vara aktuella att undantas vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

En annan, mycket viktig, fråga för Elektrikerförbundet är att komma till rätta med den osunda konkurrensen ute på företagen, där löner och villkor dumpas. Förbundet vill att lägsta lön för inlånad montör ska vara snittlön på det inlånade företagets montörer.

Vi har haft väldigt många tvister den senaste tiden för att inlånad personal inte får rätt lön på de stora projekten.

Mikael Pettersson

För att tydliggöra: företag A lånar in personal från företag B. Då vill Elektrikerförbundet att den inlånade personalen som minst ska ha snittlönen av montörerna på företag A.

– Vi har haft väldigt många tvister den senaste tiden gällande att de inlånade inte får rätt lön på de stora projekten. Det handlar bland annat om utländsk personal, förklarar Mikael Pettersson.

Stärka facken på företagen

Utöver detta vill förbundet stärka det fackliga arbetet ute på företagen. Förbundet yrkar att alla företag under Installationsavtalet ska betala en procentavgift som ska gå till att avlöna medlemmar som utför fackligt arbete på företaget.

– Det skulle innebära att alla företag betalar till den fackliga verksamheten, i dag är det nästan bara de stora företagen som Bravida som betalar för facklig tid. Inför man istället en procentsumma så blir det lika för alla, förklarar Mikael Pettersson.

Vi vill att företagen planerar bättre vart de skickar sina montörer.

Mikael Pettersson

Ett annat yrkande är att Elektrikerna ska få vara med och bestämma hur pengarna till kompetensutveckling, ”särskild tillägg el”, ska användas.

– Vi vill att flera av våra medlemmar ska kunna ta del av kompetensutveckling utan att chefen kan stoppa det, säger Mikael Pettersson.

Förbundet vill även att medlemmarnas arbetstid ska minska, inklusive restiden från hemmet.

– Vi vill att företagen planerar bättre vart de skickar sina montörer, förklarar Mikael Pettersson.

Kilometerersättning blir restid

När det gäller resetillägget i Installationsavtalet har fack och arbetsgivare haft svårt att enas gällande kilometerersättningen. Facket ville räkna upp ersättningen, något de fick svårt att få arbetsgivarna att gå med på.

Därför är fackets krav i denna avtalsrörelse att kilometerersättningen helt tas bort, och istället omvandlas till restid. Som det såg ut innan förändringen i avtalet.

– För restidsersättningen räknas automatiskt upp vid varje lönehöjning, förklarar Mikael Pettersson.

Förbundet yrkar även att ackordet ska höjas, det vill säga penningfaktorn, mer än lönekravet på 4,4 procent.

Förbundet fortsätter även att yrka på ökade avsättningar till de anställdas tjänstepension. Det långsiktiga målet är att dagens sex procent ska öka till tio procent.