Nobelgymnasiet är numera ett ETG-college och de tre lärarkollegorna Peter Bratt, Thomas Österdahl och Per Wallin är ense om att branschproven är viktiga.

För att eleverna ska få godkänd examen krävs godkända ECY-prov. Men de tre el-lärarna är samtidigt enade i att det senaste provet inte fyllde sitt syfte.

– För mig är det här provet till för att eleverna ska känna sig trygga med hur de ska gå tillväga för att jobba elsäkert, men det känns som att det föll bort i det sista provet. Nu gav provet mer en frustration hos eleverna som inte förstod vad provförfattarna var ute efter, säger Per Wallin och tillägger:

– Även för oss lärare var det svårt att förstå frågorna.

Det är ju en helt irrelevant fråga, om det ska handla om hur vi ska jobba säkert.

Peter Bratt, lärare

Fler svar kunde vara rätt

Thomas Österdahl lyfter själva utformningen av frågorna och svarsalternativen.

– I provet kunde flera svarsalternativ vara rätt, men det framgick inte av frågorna, och det tycker jag är vilseledande. För om du svarade ett rätt, så fick du inte rätt på frågan i alla fall, om du inte även markerat de andra rätta svaren.

– Tidigare har det varit tydligt om det funnits fler svarsalternativ än ett.

Peter Bratt ger som exempel en fråga som handlade om hur många milliampere en jordfelsbrytare ska gå i en likströmskrets.

– Och det är ju en helt irrelevant fråga, om det ska handla om hur vi ska jobba säkert. Då hade en fråga om vilken typ av spänningsprovare du ska använda, eller vad benämningen elsäkerhetsledare innebär.

Som det var tidigare, då var det logiskt, frågor som i vilken ordning man ska utföra vissa moment för att jobba elsäkert.

Peter Bratt, lärare

”Jag vill veta vad syftet är”

Hur skulle ni önska att provet var utformat?

– Som det var tidigare, då var det logiskt, frågor som i vilken ordning man ska utföra vissa moment för att jobba elsäkert, säger Peter Bratt.

– Frågorna bör vara utformade så att eleverna testas på hur de ska jobba elsäkert, och provförfattarna bör tänka efter om eleverna ska få ha böcker med sig eller inte, och utforma provet därefter, säger Tomas Österdahl.

På frågan vad de vill ha för svar från ECY om det senaste provet säger Per Wallin:

– Jag vill veta vad syftet är med att förändra provet på det här sättet. Fråga dem det.

Detta är ECY-provet

  • Nationellt branschprov är framtaget av elteknikbranschen som ett led i att kvalitetssäkra blivande elektrikers kompetens.
  • Både elever som läser El- och energiprogrammet på gymnasiet och elever inom vuxenutbildningen skriver proven.
  • För att få anställning som lärling krävs godkänt på ECY-provet.
  • Till årets prov var totalt 2 530 elever anmälda till Installationsprovet samt totalt 3 410 elever anmälda till Elsäkerhetsprovet.

Källa: ECY