Bakgrunden till att Elsäkerhetsverket drar in sin föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 är att det funnits en dubbelreglering. Dels Elsäkerhetsverkets föreskrift, dels Arbetsmiljöverkets lagstiftning.

I slutet av 1990-talet, när Elsäkerhetsverket lanserade sin första föreskrift var frågan konfliktfylld, minst sagt.

”Fruktansvärt inflammerad konflikt”

– Det var fruktansvärt inflammerat mellan dåvarande EiO och Elektrikerförbundet under några år, säger Fredrik Byström Sjödin och förklarar:

– Det berodde på att Elsäkerhetsverkets föreskrift innehöll tvingande regler att företagen skulle utse el-arbetsansvarig och arbeta enligt vissa regler. Elsäkerhetsverket hade goda intentioner, men de förstod inte vad de gav sig in på.

– Facket krävde att regelverket skulle in i Installationsavtalet och att medarbetarna skulle ha ersättning för det extra ansvaret som lades på dem, men arbetsgivarna tyckte tvärtom. Det ledde till en kompromiss i avtalet som innebär att om man är fler än en person på ett jobb så ska en utses till elsäkerhetsledare, som det heter i dag, och ha extra ersättning för det.

Branschen fick aldrig någon ordning på det här. De enda som tjänade på det var konsulter som höll dyra utbildningar.

Fredrik Byström Sjödin, Installatörsföretagen

Helt felaktiga utbildningar

Samtidigt gällde Arbetsmiljölagen, där arbetsgivaren är ansvarig för att de anställda ska ha en säker arbetsmiljö. Det fanns alltså två lagstiftningar parallellt.

– Men branschen fick aldrig någon ordning på det här. De enda som tjänade på det var konsulter som höll dyra utbildningar. Jag har själv gått på sådana utbildningar, som var helt felaktiga, säger Fredrik Byström Sjödin.

Föreskriften bröt mot lagen

En ny föreskrift såg dagens ljus 2006, ELSÄK-FS 2006:1, men fortfarande gällde alltså två parallella lagstiftningar, dels Elsäkerhetsverkets, dels Arbetsmiljöverkets.

Elsäkerhetsverket tillsatte en utredning, där bland andra Fredrik Byström Sjödin ingick, som kom fram till att den egna föreskriften inte följde lagen.

– Till exempel innehåller föreskriften arbetsmiljöregler som inte Elsäkerhetsverket får föreskriva om, så man kom fram till att den här föreskriften måste dras in. Det var mycket annat knas med den där föreskriften. Olyckorna blev ju inte färre, utan snarare fler.

Elsäkerheten blir ren arbetsmiljöfråga

Det beslutades om att den gällande Elsäkerhetsföreskriften ELSÄK-FS 2006:1 skulle dras in den 1 november 2021.

Nu blir elsäkerheten för de anställda en ren arbetsmiljöfråga som ska hanteras av Arbetsmiljöverket.

Problemet är att Arbetsmiljöverket inte tillämpar samma system som Elsäkerhetsverket; man hänvisar inte till den europeiska standard som Elsäkerhetsverket föreskrift gjort.

På Installatörsföretagen insåg man att något måste göras, så att elsäkerheten inte tappas bort av Arbetsmiljöverket.

Ny standard för branschen

Den europeiska standarden SS-EN 50110-1 är den standard som elbranschen arbetar efter, men när nu Elsäkerhetsverkets föreskrift faller, faller även den.

Därför har Installatörsföretagen tagit fram en ny branschanvisning: EvA, elsäkerhet vid arbete, som följer den europeiska standarden.

– Elektrikerförbundet har från första början varit med som bollplank och gett synpunkter. Vi vill ha så stor acceptans som möjligt, säger Fredrik Byström Sjödin och tillägger att skyddsombuden kommer att bli nyckelspelare för att få EvA att implementeras ute i fält.

Den nya branschanvisningen för elsäkerhet vid arbete.

Den europeiska standarden gäller även högspänning, Installatörsföretagens nya branschanvisning är designad för installationsbranschen.

– Grundpelaren är att det bygger på kompetens. Om du ska utföra de här arbetsuppgifterna måste du ha rätt utbildning och erfarenhet, säger Fredrik Byström Sjödin.

Elsäkerhetsledaren kan få avvika

Vad är skillnad mot det tidigare regelverket?

– Vi har lyssnat på branschen och sett att vissa regler inte fungerar i praktiken. Dels handlar det om dokumentationen av olika säkerhetsåtgärder som krävts när du utför ett jobb. Nu kommer den som har rätt utbildning inte att behöva dokumentera alla steg. Du ska såklart utföra alla säkerhetsåtgärder, det är inget snack om det, men vi har sett att det tar för lång tid att dokumentera allt.

– Dels handlar det om elsäkerhetsledarens närvaro vid ett jobb. Tidigare har inte en elsäkerhetsledare kunnat arbeta på ett annat våningsplan eller åkt iväg för att inhandla material, om regelverket skulle följas till punkt och pricka. Det har vi tagit bort. Under vissa omständigheter får elsäkerhetsledaren avvika, annars går det inte att jobba.  

– Det är de här förändringarna som gör att vi tror att det kommer att fungera.  

Loggar arbetet på mobilen

Själva konceptet är en branschanvisning i form av en bok, mallar, utbildningsunderlag samt ett webbverktyg, Säker El, som det är tänkt att elektrikerna ska använda ute på jobben med sin mobil.

– Det skapas en logg där alla sedan kan se vad som hänt under jobbet. Till exempel Arbetsmiljöverket, om en olycka skulle inträffa. Det är ett bra verktyg, inte minst för skyddsombuden.

Fredrik Byström Sjödin påpekar att EvA är en frivillig branschanvisning, samt att medlemsföretagen i IN är de enda som kommer att ha tillgång till webbverktyget Säker El.

­– Vi hoppas därför att fler installationsföretag av den anledningen vill ansluta sig till Installationsavtalet genom att bli medlemmar i Installatörsföretagen.

Elsäkerhetsarbete – detta gäller:

Elsäkerhetsarbete är uppdelat i två delar:

  • Anläggningssäkerhet, som syftar till att säkerställa att elinstallationer är säkra. Detta regleras av Elsäkerhetslagen och Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet. Det är precis som tidigare.
  • Den andra delen, personsäkerhet, handlar om arbetstagarens arbetsmiljö och hur skada på grund av strömgenomgång eller ljusbåge ska kunna undvikas. Det är den del som nu lyfts ut från Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket blir enda tillsynsmyndighet.

Nytt att hålla koll på:

  • Om alla arbetstagare som ingår i uppdraget har relevant och tillräcklig kompetens och säkerhetsåtgärderna inte avviker från standarden kan elsäkerhetsledaren besluta om att de säkerhetsåtgärder som planeras eller har vidtagits inte behöver dokumenteras.
  • Beslutet om att inte dokumentera säkerhetsåtgärder dokumenteras dock alltid. Detta görs direkt i uppdraget.
  • När väl arbetsmomentet börjar utföras behöver normalt inte elsäkerhetsledaren stanna kvar och övervaka arbetet på plats. Elsäkerhetsledaren bör dock finnas tillgänglig med kort varsel om så krävs, exempelvis för att ge instruktion eller åtgärda skyddsåtgärder som inte fungerat som avsett eller för att hantera nyuppkomna elrisker. När arbetet är slutfört ska alltid elsäkerhetsledaren tillkallas för att ge klartecken till att spänningssätta anläggningen.