Antalet personer som får lönebidrag har minskat kraftigt de senaste åren. De senaste fem åren med så många som 10 000 personer. Det här rapporterade tidningen Arbetet i juni i år.

Samtidigt visar en rapport från Arbetsförmedlingen och SCB från förra året att andelen sysselsatta personer med funktionsnedsättning ökar. Och det högre än hos befolkningen som helhet (se faktaruta nedan).

Distansmöten försvårar upptäckt

Arbetsförmedlingen tolkar det som att fler med funktionsnedsättning klarar av en vanlig anställning.

Att antalet som får lönebidrag minskat, från drygt 95 000 år 2016 till knappt 84 000 i fjol, beror enligt myndigheten på dels färre ansökningar, men också på att den totala andelen arbetslösa har krävt mer resurser.

– En orsak till nedgången bedöms vara att det stora inflödet av nya arbetslösa på Arbetsförmedlingen har tagit stora resurser i anspråk, förklarar Shanis Wollarth, sektionschef på enheten för Riktade insatser på Arbetsförmedlingen.

Det stora inflödet av nya arbetslösa på Arbetsförmedlingen har tagit stora resurser i anspråk.

Shanis Wollarth, Arbetsförmedlingen

Hon utvecklar:

– Handläggningen av lönebidrag inbegriper en omfattande process där myndighetens personal bedömer individens arbetsförmåga i relation till det aktuella arbetet. Eventuella förekomst av funktionsnedsättningar hos den arbetssökande kan vara svårare att upptäcka vid distansmöten och digitala kontakter, något som vi behövt använda oss mer av under pandemin.

– En annan faktor som kan ha påverkat är att vården varit belastad under pandemin vilket försvårat inhämtande av medicinska underlag för att styrka en funktionsnedsättning.

Fyra typer av lönebidrag

Det finns olika former av lönebidrag:  

  • Lönebidrag för anställning
  • Lönebidrag för trygghet i anställning
  • Lönebidrag för utveckling i anställning
  • Offentligt skyddat arbete (OSA)

Kan ha sökt andra stöd istället

Det är framförallt antalet lönebidrag för anställning som har minskat de senaste åren.

En förklaring till det kan också vara att arbetsgivare har tagit del av andra stöd.

Tidigare var subventionerna vid andra arbetsgivarstöd, såsom introduktionsjobb, nystartsjobb och extratjänster, högre än för lönebidrag.

Det kan ha gjort att arbetsgivare ansökte om dessa i stället, trots att en person hade en funktionsnedsättning. Från januari 2020 höjdes dock taket till 20 000 kronor i månaden och blev därmed snarlikt övriga subventioner.

Lönebidrag i byggbranschen

Det finns ingen statistik på antalet elektriker med lönebidrag. De hamnar under den större kategorin ”specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet” (F43) i statistiken. Och i denna kategori går det, precis som i Arbetets granskning, att se att antalet personer med lönebidrag minskat.

Antalet personer med lönebidrag i augusti månad under kategorin F43:

  • 2018              3589 personer
  • 2019              3501 personer
  • 2020              3130 personer
  • 2021              3060 personer

Branscher med flest personer med lönebidrag är handel, offentlig förvaltning och tillverkning.

Mellan 2013 och 2019 har andelen sysselsatta personer med funktionsnedsättning ökat med nästan sju procentenheter, från 62 procent till 68,9 procent.

Det kan jämföras med befolkningen som helhet där sysselsättningsgraden ökade med tre procentenheter, från 77 till 79 procent.

Källa: Arbetsförmedlingen