Elsäkerhetsverket tar nu bort ELSÄK FS 2006:1, som tidigare reglerat att det ska göras en elriskplanering – samt vilka åtgärder som ska vidtas i samband med elektrisk fara.

Istället gäller den nya handboken ”Arbete vid risk för elektrisk fara”.

Handboken är framtagen tillsammans mellan Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket för att klargöra följande:

  • Vilket ansvar som föreligger vid denna typ av arbeten
  • Hur de ska försöka undvikas
  • Vem som ska kontrollera samt utföra undersökningar vid möjliga olyckor.

Nu är Arbetsmiljöverkets ansvar för tillsyn av personskadan mycket tydligare.

Sven Höckert, arbetsmiljöresurs Elektrikerna

Generellt kan man säga att nu skall risker och handlingsplaner hanteras utifrån arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete på ett mycket tydligare sätt än tidigare.

Och när det gäller elsäkerhet/arbetsmiljöfrågor är det Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet.

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet mot elanläggningarna och fel och brister i dem, men ska även bistå Arbetsmiljöverket i utredning av elolyckor där elanläggningen kan vara en del i den olycksfallsutredningen.

Nu är Arbetsmiljöverkets ansvar för tillsyn av personskadan mycket tydligare.

Du kan ladda ned handboken som pdf här (länk)

Utdrag från sidan 10 i handboken:

2.1: Elsäkerhet – en viktig arbetsmiljöfråga
Ansvaret för att arbeten där det finns risk för elektrisk fara ska vara säkra att utföra vilar alltid på arbetsgivaren.

Arbetsgivarens skyldigheter utgår från arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.