– Det här är något jag har tänkt på i flera år. Jag har sett vilka problem det skapar och jag har hört att det varit gnissel runt om i landet på grund av detta, säger Ninni Blom.

Det var efter den senaste omorganisationen 2010, när dåvarande avdelningar gjordes om till verksamhetskretsar, som ordningen med tre ledamöter infördes.

Innan dess hade avdelningsstyrelserna betydligt fler ledamöter.

Vad är det för problem du ser?

– För det första är det sårbart när ansvaret bara ligger på tre personer. Är en borta, på grund av långvarig sjukdom, föräldraledig eller liknande, blir verksamheten lidande. För det andra är det ett problem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det kan bli för mycket arbete och ansvar på enskilda individer. För det tredje är det ett problem ur demokratiskt perspektiv när så få är de som styr.

Det måste ske en förändring, det är som att det fattas en byggsten i bygget, eller årorna i roddbåten.

Ninni Blom, vk1

Har du fått någon respons på din motion?

Ryggtavlan på en person på ett möte. Personens tröja är röd och har ordet "Förtroendevald" tryckt i vita bokstäver.

CR-motioner att ha koll på

Lista

– Ja, flera som håller med. Det måste ske en förändring, det är som att det fattas en byggsten i bygget, eller årorna i roddbåten.

– Det här är första gången jag lämnar in en motion, men om ingen lyfter frågan så kommer vi ju inte att få till en förändring. Det var dags att lämna in den här motionen nu.

Ninni Blom skriver i sin motion att hon anser att antalet personer i de verkställande utskotten bör utökas till mellan fem till nio ledamöter, anpassat efter hur många medlemmar verksamhetskretsen har. Därutöver bör suppleanter utses för ledamöterna, något som saknas i dag.

– Om man nu tycker att det räcker med tre personer så bör man åtminstone ha suppleanter som går in om någon blir sjuk eller slutar, säger Ninni Blom.

Förbundsstyrelsen yrkar på avslag på motionen med motiveringen att de verkställande utskotten alltid har möjligheten att adjungera in de resurser man anser sig behöva för att verksamhetskretsens arbete ska fungera på ett bra sätt, samt att förbundet kommer att genomföra en organisationsöversyn och att det är klokt att avvakta denna innan ändring i stadgarna görs.

Ur Elektrikerförbundets stadgar

§ 17 VERKSAMHETSKRETS

Mom. 3 Verkställande utskott Består av två ledamöter och en verksamhetsledare. Mandattiden är två år. Övriga funktioner adjungeras vid behov