Sedan 2003 mäter Nyckeltalsinstitutet jämställdhet i företag och branscher baserat på olika nyckeltal som bildar ett index.

Ju högre index desto mer jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor.

Inom samhällsbyggnad finns index för tre delbranscher:

  1. El/energi                 134 
  2. Bygg/anläggning  125
  3. Fastighet                 123

Det kan jämföras med medianen för alla branscher som är 120 av max 180. 

Att el/energi är mest jämställd beror på att den har bättre resultat än de två andra i fyra av nio nyckeltal för jämställdhet: lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraledighet och tillsvidareanställningar.

– Trots en sned könsbalans lyckas el/energi skapa mer jämställda arbetsförhållanden än fastighet och bygg. Könsfördelningen får aldrig bli en ursäkt för att inte ha jämställda villkor, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna i ett pressmeddelande

Fastighet är delbranschen med störst andel kvinnor jämfört med de andra delbranscherna och den som kommit längst med jämställda ledningsgrupper.

Att fastighet ändå inte har ett högre index beror främst på större skillnader i långtidssjukfrånvaro och anställningsformer mellan kvinnor och män.

Nyckeltalsinstitutet

Nyckeltalsinstitutet genomför kartläggningar av företag och organisationers arbetsvillkor sedan 1996, och har 23 års data om svenskt arbetsliv och utveckling i arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för HR nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organisationer i Sverige.