Under förbundsmötet 2018 förändrades förbundets stadgar så att pensionärer inte längre hade rösträtt vid valmöten i den egna verksamhetskretsen.

Det var vid tillfället VK1:s ändringsyrkande som röstades igenom. Detta genom att ordet ”verksamma” lades in i paragrafen om medlemmars rösträtt i verksamhetskretsarna.

Det här var ett beslut som mötte en hel del kritik. Till det centrala representantskapet i juni lade förbundsstyrelsen ett förslag om att återinföra pensionärernas rösträtt, något som fick gehör från de där närvarande ombuden.

För att ändra förbundets stadgar krävs antingen beslut vid ett förbundsmöte, eller beslut vid två på varandra följande ordinarie representantskap.

Det andra beslutet i frågan togs under det senaste centrala representantskapet i november. Även denna gång intog ombud från VK1 talarstolen för att yrka på att endast verksamma medlemmar ska ha rösträtt.

De fick dock se sig besegrade då ombuden röstade för förbundsstyrelsens förslag. 

(Här kan du läsa tidigare artiklar och debattinlägg om pensionärers rösträtt i förbundet)

Ett ord tas bort

§ 17 VERKSAMHETSKRETS

”Samtliga verksamma medlemmar i verksamhetskretsen har närvaro-, röst-, förslag- och yttranderätt vid valmöten i den verksamhetskretsen medlemmen tillhör. Studerandemedlemmar har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt.” 

Nu tas alltså ordet ”verksamma” bort.