Till höstens centrala representantskap fanns ett förslag från förbundsstyrelsen att sänka kontrollavgiften med 0,1 procentenheter.

Efter en omfattande debatt beslutade dock ombuden att rösta ned förslaget, vilket innebär att medlemsavgiften för 2020 förblir oförändrad. 

Bakgrunden till att förbundsstyrelsen såg att en sänkning av kontrollavgiften var möjlig beror på att ackordskontrollen effektiviserats, och därmed blivit billigare. 

När vi har nått upp till målet på 20 procent då kan vi sänka den. Men fram till dess bör vi använda utrymmet till att öka ackordsvolymerna.

Marcus Frej, VK8

Marcus Frej, VK8, intog talarstolen och konstaterade att sänkningen skulle innebära ungefär 40 kronor i lägre avgift för medlemmar på Installationsavtalet. Övriga medlemmar skulle inte beröras alls av avgiftssänkningen.

Det menade han skulle vara en för liten sänkning för att medlemmarna ska se någon skillnad. Dessutom lyfte han att antal ackordstimmar måste öka, om nu förbundet ska nå det satta målet på att 20 procent av alla medlemmar på Installationsavtalet ska ingå i ackordssystemet år 2022. 

Därför yrkade han på avslag på förbundsstyrelsens förslag för att istället låta utrymmet på ungefär fem miljoner kronor användas till att anställa, utbilda och uppdra åt uppsökare att öka ackordsvolymen. 

– När vi väl har sänkt kontrollavgiften då har vi tagit bort medel för att kunna tillsätta resurser för att öka ackordsvolymen genom facklig verksamhet. För vi kommer inte att kunna höja kontrollavgiften igen. När vi väl sänkt den då är den sänkt. När vi har nått upp till målet på 20 procent då kan vi sänka den. Men fram till dess bör vi använda utrymmet till att öka ackordsvolymerna, sade han. 

Nu är vi som en sjuk kropp som har feber, och när vi letar i medicinskåpet så hittar vi en låda med skalpell, bensåg och andra verktyg för att stympa oss.

Andras Molnar, VK9

Andras Molnar, VK9, instämde. 

– Vi måste se vilka signaler vi skickar till våra medlemmar. Nu är vi som en sjuk kropp som har feber, och när vi letar i medicinskåpet så hittar vi en låda med skalpell, bensåg och andra verktyg för att stympa oss. ”Om vi skär bort lillfingret så kanske vi blir friska”. Men det kommer vi inte att bli, så därför yrkar jag bifall till Marcus förslag, sade han från talarstolen.

Förbundsordförande Urban Pettersson intog talarstolen och betonade att kontrollavgiften handlade om en näringsverksamhet, som varit föremål för attacker från arbetsgivarsidan.

– Så därför måste vi vårda den, sade han och yrkade på att sänka kontrollavgiften. 

Efter rösträkning stod det klart att ombuden röstat nej till förbundsstyrelsens förslag att sänka kontrollavgiften. Dock röstade även Marcus Frejs tilläggsförslag om att öronmärka utrymmet ned.

Istället beslutades att förbundet under 2020 ska pröva möjligheten att förhandla fram ett nytt inkasseringsavtal med motparterna, för att få en möjlighet att utveckla och anpassa medlemsavgifter efter behov.

Och om detta inte är möjligt, föreslå det centrala representantskapet i november 2020 att pröva frågan om att införa ett nytt medlemsavgiftssystem till fasta avgifter – eller att behålla nuvarande system.