Detta är ett svar på den tidigare publicerade debattexten ”Bordlägg valet av ny förbundsordförande”.


Förbundsstyrelsen har behandlat klubbens skrivelse på sitt styrelsemöte den 26 september och beslutar där att tillsätta ett förtroenderåd för att hantera det klagomål som klubben anför i skrivelsen.

Detta för att på ett stadgeenligt och demokratiskt sätt gå till botten med det som påstås och den kritik som riktas mot ledningen och förbundsstyrelsen.

Förtroenderådet som tillsätts kommer att vara bestående av 3 opartiska personer som inte kan anses vara en del av eventuella konflikter och/eller maktkamper och de ska granska hela hanteringen och återkomma med lösning och svar.

Om endera parten efter detta inte är nöjd med förtroenderådets arbete så kan de begära att detta lyfts på centrala representantskapet och i sista hand ta det till skiljenämnd. Se text ur stadgar nedan:

§ 25 FÖRTROENDERÅD

Förbundets förtroenderåd ska behandla klagomål och tvister som kan uppstå från och mellan enskilda medlemmar, anställd personal och funktionärer inom Elektrikerförbundet. Förtroen­derådet sammanträder vid behov och består av tre ledamöter. 

Dessa utses av förbundsstyrelsen i samband med att klago­mål och tvister anmäls till förbundsstyrelsen.

Klubben kan alltid vända sig till valkretsens förbundsstyrelseledamot under tiden detta arbetet pågår för att fortlöpande hålla sig informerad.


Med vänlig hälsning,
Per-Håkan Waern
1:e vice ordförande
Svenska Elektrikerförbundet