Sedan 1996 delar Föreningen Arbetarskrivare årligen ut ett litterärt stipendium för att stödja lovande men tidigare oetablerad författare.

Syftet är att inspirera till skrivande med utgångspunkt i arbetet med ett underifrånperspektiv, och att utveckla den svenska arbetarlitteraturen.

Texterna kan exempelvis handla om:

  • Dagens samhälle
  • Arbetsliv 
  • Sociala sammanhang.

Stipendiet är på 5000 kronor, och delas ut på föreningens årsmöte. Om vinnaren inte är medlem i föreningen ingår även ett års medlemskap som extra belöning.

Bidragen behöver vara framme hos stipendiekommittén senast 15 januari 2020. 

Regler:

  • Bidragen kan vara noveller, dikter eller utdrag ur något större verk som inte varit publicerat tidigare.
  • Det sammanlagda omfånget får inte överskrida 6 A4-sidor, med dubbelt radavstånd.
  • Endast ett bidrag (som kan innehålla en eller flera texter) per person får skickas in. Den som skickar in fler än ett (1) bidrag kommer att diskvalificeras.
  • De som söker stipendiet måste vara anonyma när texterna sänds in. Namn och kontaktuppgifter bifogas i ett slutet kuvert, med titeln på utsidan, och får inte öppnas förrän vinnaren är utsedd.
  • Insända texter returneras ej och ofullständigt frankerade kuvert hämtas inte ut.
  • Bidragen skickas till: Pelle Olsson, Bruksgatan 6, 360 72 Klavreström.

Du kan läsa mer om stipendiet här.