• – Förhandlingarna är en process som vi lever i och under resans gång förändras det och man ser andra vägar att gå fram, säger Mikael Pettersson. Foto: Tomas Nyberg


Det gäller att få med alla viktiga ingredienser i ett avtal. Även de små ingredienserna är viktiga.
– Till slut blir det att man kokar ner det till en fin sås. Arbetsgivarna brukar kalla det en paketlösning, säger Mikael Pettersson, ansvarig för Installationsavtalet hos Elektrikerna, om förhandlingsarbetet med ett nytt avtal.

Efter flera månaders förhandlingar sedan skrev Elektrikerna och Eio under det nya Installationsavtalet för en vecka sedan.
– Det har varit konstruktiva förhandlingar. Hela tiden har vi haft olika ämnen att diskutera. Emellan förhandlingstillfällena har vi haft arbetsgrupper i gång, som tittat på bland annat löner och arbetsmiljö. Det som varit negativt är att vi inte kunnat förhandla om lönenivåerna. Eio har vägrat i avvaktan på industrin, säger Mikael Pettersson.

Han tycker att det varit ett annat förhandlingsklimat i år jämfört med vid tidigare avtalsförhandlingar.– Men det har varit olika förutsättningar genom åren. Vi har kunnat diskutera och vridit och vänt på ett annat sätt än tidigare.
Avtalet gav 2,4 procents påslag under 13 månader, vilket blir 2,2 procent räknat på ett år. Betydligt lägre än kravet på 3,2 procent.
– Vi ser det som en jäkla tur att vi krävde 3,2. Våra krav drog upp industrins krav.

Varför 13 månader?
– Det är för att vi inte ska behöva sitta och vänta på arbetsgivarnas blockeringen innan industrin gjort upp.

Elektrikerna krävde generell utläggning av hela lönepåslaget, utifrån att de menade att de lokala förhandlingarna inte fungerade på många håll. Resultatet av förhandlingarna blev att alla ska få minst halva lönepåslaget. Resten ska fördelas individuellt i pottförhandlingar.
– Nu har vi fått en tajtare förhandlingsordning på lokalplanet. Vi var missbelåtna att man inte kom i gång och förhandla. Nu måste företaget ställa upp inom 10 arbetsdagar om klubben tycker företaget sinkar.

Ytterligare två viktiga frågor för Elektrikerna i årets förhandlingar var frågorna om den personliga integriteten och om att kunna reagera på om man upptäcker att en underentreprenör inte är seriös.
I det nya avtalet finns det förbättringar för arbetstagarsidan på båda punkterna.
Regelverket hur företaget handhar information som lagrats via olika loggningar, till exempel genom en GPS-funktion, ska alltid förhandlas och företaget ska inte kunna använda uppgifter om den enskilde på fel sätt.
– Till exempel om man ska registrera resor för att mäta körsträckor till skattemyndigheten ska du inte kunna använda uppgifterna till andra saker. Det är också viktigt vem som handhar ett register. Ingen annan än ansvarig ska vara inne i systemet, säger Mikael Pettersson.

När det gäller underentreprenörsföretag som inte håller måttet, så har facket tidigare inte kunnat stoppa ett företag. För företag som är medlemmar i Eio behövs ingen överenskommelse med Elektrikerna. Med det nya avtalet har Elektrikerförbundet två möjligheter att reagera. Dels har man under fem dagar i starten möjlighet begära förhandling, dels finns möjligheten att förhandla efter sex månader.
– Det är två varianter vi inte haft tidigare och ett veto är en jätteviktig fråga för oss. Det har blivit en större fråga de senaste åren. Vi har inte samma kännedom om vilka företag Eio ansluter nu för tiden, men de har ändå samma regler med den förenklade inlåningen, säger Pettersson.

En ny ingrediens i avtalet är det som kallas rotation. Det handlar om möjligheter att lokalt förhandla om hur man förlägger arbetstiden vid arbete på annan ort som kräver övernattning. Vilka regler som ska gälla när man till exempel jobbar in fredagen eller jobbar en tid och sen är ledig en vecka.
– Vi hade inte med det som ett krav, men vi ville säkra en större trygghet för de som ingår i en rotation. Vi har träffat lokala överenskommelser genom åren, men det har också varit tvister där man inte har haft några ÖK:n om villkor för ersättning. Nu har vi ett regelverk.

Resefrågorna har diskuterats från båda håll inför förhandlingarna och varit en del i förhandlingarna. Parterna har nu kommit överens om en principöverenskommelse som betyder att i framtiden ska resekostnaderna räknas från hemmet till arbetsplatsen/bygget och restiden från företaget till bygget. Nu räknas resekostnaderna från företaget till arbetsplatsen/bygget.
Men det blir ingen förändrig i nuläget.
– Inget ändras just nu. Reglerna är som de varit, men vi har träffat en principöverenskommelse om att vi ska utreda de nya reglerna för dagliga resor.

En arbetsgrupp ska nu utreda om det är kostnadsneutralt och vara klara till nyår. Därefter ska nya förhandlingar till innan det finns ett nytt avtal om resorna.
– Jag kan tänka mig att det kan gälla från nästa avtal om parterna kan hitta lösningar för kostnadsneutralitet. Det svåra är att säga vilka som träffas av det. Det beror egentligen på arbetsgivaren, hur och var man reser.

I kraven inför förhandlingarna hade Elektrikerna ett krav på att brytpunkten i ackordet skulle höjas. Så blev det inte, men i det nya avtalet det blir en omfördelning av pengarna inom ackordslaget om det finns inlånad personal som i grunden har högre månadslön än genomsnittet på företaget som lånar in personal.
Alla faktorer har uppräknats med 2,4 procent och vissa omfördelningar görs i ackorden vid årsskiftet.

Regelverket för den tidbank som finns för arbetstidsförkortning, övertid och annat, har lett till mycket diskussioner. Nu förenklas det hela genom att tidpunkten för avräkning flyttas från nyår till 1 april. Dessutom kan man numera flytta över maximalt 40 timmar till kommande år.
– Det är många som velat få ut i ledighet under januari, februari och mars. Den möjligheten finns nu i och med att vi flyttat perioden. Alla får nu i den nya intjänanderegeln arbetstidsförkortning och tröskeleffekten tas bort.

Eio vill inför förhandlingarna införa en regel om att alla lärlingar ska kunna visstidsanställas och ha en egen turordningskrets. Så blev det inte, men mindre företag på upp till 12 anställda ska under en period ett prov kunna visstidsanställa lärlingar utifrån ett visst regelverk.
– Branschen anställer 1500 varje år. Vi skulle behöva mer än 500 till och var ska de kunna anställas. Då pratar vi om de mindre elföretagen som inte tar in lärlingar i dag.

Som så ofta blev det bara en del av Elektrikernas krav som kom med i avtalet.
– Några frågor får vi skjuta till nästa år. Nu hinner vi troligen inte ha någon större motionsrunda i år men vi tittar på andra lösningar för detta. Mycket av det som kom fram i årets motioner kan vi ta upp senare, säger Mikael Pettersson.

Per Eklund

 

Mer fakta i ”Nyheter i Installationsavtalet”